1. Identifikace správce a kontaktní údaje.
  Správcem údajů je společnost CENTRUM Moravia Sever, spol. s r.o., IČ: 25377507, se sídlem Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. C 16612 (dále jen „Správce“).
  Kontaktní údaje Správce: tel.: 596761107, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 2. Zpracovávané osobní údaje.
  Správci jsou nebo mohou být subjektem údajů poskytovány následující osobní údaje subjektu údajů (zákazníka):
  1. identifikační a adresní údaje (jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladu totožnosti, adresa trvalého či přechodného bydliště, kontaktní adresa, IČ, DIČ, sídlo podnikání);
  2. kontaktní údaje (telefonní číslo, e-mailová adresa);
  3. další osobní údaje spojené se smluvním vztahem (číslo bankovního účtu, státní poznávací značka vozidla, identifikační číslo vozidla, číslo motoru, prodejní označení vozidla, stav najetých kilometrů na vozidle);
  4. geolokační údaje o vozidle (získané v souvislosti s nájmem vozidla);
  5. běžný podpis;
  6. fotografie a záznamy z kamerového systému umístěného v nemovitosti na adrese Rudná 30/3, Vítkovice, 703 00 Ostrava, který monitoruje prostory recepce, showroomu, chodeb a ostatních částí areálu. Jsou zpracovávány následující Vaše osobní údaje v případě Vaší fyzické přítomnosti v nemovitosti: podoba a obrazové informace o chování a jednání osoby.
  7. historie zakázek, historie přijatých a dodaných služeb/zboží a historie dalších údajů bezprostředně souvisejících s právním vztahem, historie vystavených daňových dokladů, platební historie, záznamy vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů.
 3. Účely zpracování.
  Osobní údaje budou manuálně a prostřednictvím informačních systémů zpracovávány za níže uvedeným účelem a po níže uvedenou dobu:
  1. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c), písm. e) za účelem uzavření a plnění smlouvy, tj. pro účely koupě a prodeje vozidla a náhradích dílů, provádění servisních prací a oprav na vozidle, nájmu vozidla, a dále v případě údajů o dokladu totožnosti v rámci nájemního vztahu též za účelem ochrany práv a majetku Správce, a to vše po dobu trvání smlouvy;
  2. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) - jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého či přechodného bydliště, IČ, DIČ, sídlo podnikání, písm. g) – s výjimkou historie zakázek a záznamů vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů za účelem plnění povinností Správce vyplývajících ze zákona (zejm. daňové, evidenční účely), a to po dobu trvání smlouvy a dále po takovou dobu od ukončení smluvního vztahu se Správcem, která je vyžadována právními předpisy;
  3. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až c) (s výjimkou údajů o dokladu totožnosti), písm. e), g) za účelem oprávněného zájmu Správce - ochrany právních nároků, majetku Správce, zvýšení ochrany práv Správce a subjektu údajů, a to např. v případě sporu se zákazníkem, uplatňování nároků z titulu záruky, náhrady škody apod., a to vše po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu se Správcem, s výjimkou údajů o dokladu totožnosti, které budou zpracovávány po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu;
  4. osobní údaje označené v bodě 2.písm. f) v případě kamerového záznamu prodejních prostor Správce, za účelem oprávněného zájmu Správce – ochrany majetku Správce před krádeží a jinou trestnou činností (tj. z důvodu, aby byl chráněn majetek Správce, popř. i majetek subjektu údajů či majetek třetích osob, nacházející se jak v monitorovaném prostoru, tak i v ostatních prostorách provozovny Správce). Osobní údaje ve formě videozáznamu z kamerového monitorování budeme zpracovávat a uchovávat po dobu 2 měsíců ode dne pořízení příslušného záznamu. V případě záznamu, na němž je zachycen bezpečnostní incident, bude tento uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.
  5. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) až b) dále za účelem oprávněného zájmu Správce - poskytování obchodních nabídek a obchodních sdělení souvisejících s uzavřenou smlouvou (přímý marketing), šířených elektronickými, listinnými i hlasovými prostředky, zasílání informačních zpráv souvisejících s plněním smlouvy, zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách (např. formou zasílání
   newsletterů), kontaktování za účelem přání k Vánocům, Velikonocům nebo jiným svátkům. Pokud je subjekt údajů zákazníkem Správce a původně neodmítl/a příjem obchodních sdělení e-mailem, může Správce zasílat subjektu údajů obchodní sdělení týkající se produktů a služeb Správce. Osobní údaje za uvedeným účelem Správce zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu.
  6. osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) za účelem oprávněného zájmu Správce - ochrany právních zájmů a majetku Správce v případě nájemního vztahu se Správcem (zapůjčení vozidla), a to po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem;
  7. osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) (kromě údajů o dokladu totožnosti a rodného čísla), b) za účelem oprávněného zájmu Správce - kontaktování subjektu údajů za účelem hodnocení spokojenosti zákazníků, včetně následného zpracování výsledků tohoto hodnocení, a to vše po dobu trvání smluvního vztahu se Správcem a dále po dobu tří měsíců od ukončení smluvního vztahu se Správcem;
  8. osobní údaje označené v bodě 2. písm. f) za účelem oprávněného zájmu Správce - zkvalitnění poskytovaných služeb, prezentace Správce, reklamních účelů – tyto osobní údaje mohou být ukládány na webových stránkách Správce, jeho profilech na sociálních sítích Správce.
 4. Právní základ pro zpracování.
  (i) Zpracování osobních údajů označených v bodě 2. písm. a) až c) a e) je nezbytné pro plnění smlouvy, bez jejich poskytnutí a zpracování nelze smlouvu uzavřít a plnit, tedy právním titulem je plnění smlouvy; (ii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého či přechodného bydliště, IČ, DIČ, sídlo podnikání g) – s výjimkou historie zakázek a záznamů vzájemné komunikace Správce a subjektu údajů jsou zpracovávány z právního titulu plnění právních povinností Správce; (iii) osobní údaje označené v bodě 2. písm. d) v případě údajů o vozidle ve vlastnictví Správce v rámci nájemního vztahu jsou tyto osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce. Tento oprávněný zájem Správce spočívá v ochraně právních nároků Správce, zvýšení ochrany práv a majetku Správce; (iv) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a) a b) jsou dále též zpracovávány na základě oprávněného zájmu Správce, přičemž tento oprávněný zájem spočívá v přímém marketingu a komerčních zájmech Správce (zasílání obchodních sdělení, obchodních nabídek služeb a produktů Správce, souvisejících s uzavřenou Smlouvou); (v) osobní údaje označené v bodě 2. písm. a), b), f) jsou zpracovávány dále též na základě uděleného souhlasu subjektu údajů (pokud byl souhlas udělen), pokud jsou údaje dle bodu 2. písm. a), b) zpracovávány za účelem uvedeným v bodě 3. odst. (iv).
 5. Práva subjektu údajů.
  Pokud subjekt údajů hodlá uplatnit svá práva, nebo podat stížnost, popř. vznést dotaz týkající se zpracování osobních údajů, může se na Správce obracet na kontaktech uvedených v úvodu těchto zásad.

  Ve vztahu ke Správcem prováděnému zpracování osobních údajů má subjekt údajů následující práva:
  • právo na přístup k osobním údajům;
  • právo na opravu;
  • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
  • právo na omezení zpracování údajů;
  • právo vznést námitku proti zpracování;
  • právo na přenositelnost údajů;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování;
  • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Právo na přístup
  dle čl. 15 nařízení GDPR znamená, že subjekt údajů si kdykoliv může požádat o potvrzení Správce, zda osobní údaje, které se jej týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je bude Správce zpracovávat, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Správce osobní údaje získal a zda dochází na základě zpracování osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také má subjekt údajů právo
  získat kopii svých osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Správce požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu dle čl. 16 nařízení GDPR znamená, že subjekt údajů může kdykoliv požádat Správce o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz dle čl. 17 nařízení GDPR znamená, že Správce musí vymazat osobní údaje subjektu údajů pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá to Správci zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování subjekt údajů udělil souhlas, tento souhlas odvolá.

  Právo na omezení zpracování dle čl. 18 nařízení GDPR znamená, že dokud Správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, nesmí Správce osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze se souhlasem subjektu údajů nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo vznést námitku dle čl. 21 nařízení GDPR znamená, že subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které zpracovává Správce na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Správce sdělí, zda jí vyhověl a osobní údaje nebude nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

  Právo na přenositelnost dle čl. 20 nařízení GDPR znamená, že subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se jej týkají a které Správci poskytl, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně na základě souhlasu nebo smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

  Pokud má subjekt údajů připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat ve společnosti Správce či uplatňuje některé ze svých práv, může kontaktovat Správce (kontaktní údaje viz úvod těchto Zásad). Na dotazy či připomínky bude odpovězeno do 30 dnů.

  Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, web: www.uoou.cz), případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 6. Příjemci osobních údajů.
  Správce údajů může jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předat jiným osobám – zpracovatelům, které mohou se správcem údajů spolupracovat na plnění smlouvy v případě, že správce údajů tyto jednotlivé kroky nezajišťuje sám, nebo mohou zajišťovat úkony v souvislosti s fungováním správce (jedná se zejména obchodní zástupci za účelem zajištění platného uzavírání smluv, externí účetní a auditorské společnosti, advokátní kancelář, pojišťovny, stanice technické kontroly, bezpečnostní agentura, správce IT, orgány veřejné správy na základě zákona, aj. Dále mohou být jakékoliv osobní údaje subjektu (avšak jen v nezbytném rozsahu) předány společnosti Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o., Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o., Daimler AG ve Spolkové republice Německo, FCA Central and Eastern Europe Kft. v Maďarsku, F Automobil Import s.r.o..
 7. Ostatní informace.
  Požadavek na zpracování veškerých osobních údajů poskytovaných Správci je požadavkem smluvním, nikoliv zákonným. Poskytnutí osobních údajů tudíž není povinné. Osobní
  údaje uvedené v bodě 2. písm. a) až c), e) a g) jsou osobními údaji, bez nichž nelze řádně poskytovat služby či produkty dodávané Správcem dle smlouvy, tedy bez nich nelze smlouvu uzavřít či plnit smlouvu či povinnosti dané pro Správce ze zákona. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek nemožnost poskytnutí služby či produktu dodávaných Správcem, a tedy i nemožnost uzavřít smlouvu. Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. a) - údaje o dokladu totožnosti a d) jsou osobními údaji, jejichž poskytnutím je zajištěna ochrana práv a majetku Správce a jeho právních nároků. Neposkytnutí těchto osobních údajů by mělo za následek zvýšení právní nejistoty stran a možnost odmítnout na straně Správce uzavřít smluvní vztah (zapůjčit vozidlo). Osobní údaje uvedené v bodě 2. písm. f) - fotografie jsou osobními údaji zpracovávanými jednak na přání zákazníka popř. za reklamními a prezentačními účely Správce. Neposkytnutím těchto osobních údajů zákazníkovi nebude možné poskytnout požadovanou fotografii, v případě reklamních a prezentačních účelů nebude mít pro zákazníka neposkytnutí těchto osobních údajů žádný vliv – tyto nebudou použity pro dané účely Správce.